Lietuvos policijos
veteranų asociacija

Turite klausimų? +370 5 271 7902
El. paštas lpva@policija.lt

PIRMIEJI PAREIGŪNAI PRISIEKĘ LIETUVAI

Šiomis dienomis sukanka trisdešimt du metai, kai tarnauti Lietuvai ir jos žmonėms iškilmingai prisiekė pirmieji atkurtos Lietuvos policijos pareigūnai.

1990 metų kovo 11 d. Lietuvai atkūrus Nepriklausomybę, prasidėjo milicijos struktūrų pertvarkymas į policijos struktūras. Tuometei vidaus reikalų sistemai buvo itin sudėtingas metas – keičiantis santvarkoms ir formuojantis rinkos ekonomikai, nerimą kėlė augantis nusikalstamumas, su kuriuo kovoti buvo išties sudėtinga, situaciją sunkino ir Maskvos inspiruota ekonominė blokada bei nuolatiniai sovietų kariškių išpuoliai.

1990 m. gruodžio 11 d. Aukščiausioji Taryba – Atkuriamasis Seimas priėmė Lietuvos Respublikos Policijos įstatymą, pagal kurį, visai policijos sistemai vadovauti turėjo Vidaus reikalų ministerijos Policijos departamentas. Respublikinė policija sujungė kriminalinės, transporto, kelių ir viešosios policijos padalinius, užtikrinančius tvarką regionuose, o nauji savivaldybių policijos padaliniai turėjo vykdyti teisėtvarkos pažeidimų prevenciją, atlikti kvotą ir užtikrinti viešąją rimtį, piliečių teisių ir teisėtų interesų apsaugą konkrečioje savivaldybėje. Pradėdami eiti pareigas policijos pareigūnai turėjo duoti priesaiką Lietuvos valstybei, o vykdydami tarnybines pareigas – dėvėti Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą uniformą su atitinkamo tipo skiriamaisiais ženklais. 1990 m. gruodžio 11 d. Aukščiausioji Taryba taip pat priėmė nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos policijos įstatymo įsigaliojimo“.

Vykdant šį nutarimą, Vidaus reikalų ministerijos 1990 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 346 „Dėl Lietuvos Respublikos milicijos struktūrų organizavimo į policijos struktūras“ įpareigojo milicijos pervedimą į policiją baigti iki 1991 m. liepos 1 dienos.

Pradėtų darbų nesutrukdė net tragiški sausio mėnesio įvykiai, kuriuose gindami žmones nuo ginkluotos sovietų agresijos aktyviai dalyvavo šalies vidaus reikalų sistemos pareigūnai.

1991 m. sausio 30 d. Ministras Pirmininkas Gediminas Vagnorius pasirašė potvarkį, įpareigojusį pervadinti milicijos padalinius į policijos įstaigas. Vidaus reikalų skyriai nuo šiol imti vadinti miestų ir rajonų policijos komisariatais. Tai turėjo atsispindėti komisariatų iškabose, antspauduose, spauduose ir dokumentuose.

Tvyrant įtampai dėl gresiančios naujos sovietų agresijos, 1991 m. vasario 26 d.  Aukščiausioji Taryba pritarė Petro Liuberto paskyrimui pirmuoju Lietuvos policijos departamento generaliniu komisaru. Vidaus reikalų ministro 1991 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. 38a/s vidaus reikalų ministro pirmasis pavaduotojas milicijos pulkininkas Petras Liubertas paskiriamas pirmuoju Lietuvos policijos generaliniu komisaru.

1991 m. kovo 5 d. išleidžiamas įsakymas dėl naujojo Policijos departamento padalinių vadovų paskyrimo: Liutauras Vasiliauskas skiriamas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Policijos departamento respublikinės policijos vyriausiuoju komisaru, Alvydas Sadeckas – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Policijos departamento Kriminalinės policijos vyriausiosios valdybos vyriausiuoju komisaru, Ramutis Oleka – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Policijos departamento Kelių policijos valdybos vyresniuoju komisaru, Vincas Bagužis – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Policijos departamento Transporto policijos valdybos vyresniuoju komisaru, Juozas Juodis – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Policijos departamento Apsaugos policijos valdybos vyresniuoju komisaru, Vytautas Navickas – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Policijos departamento Viešosios policijos valdybos vyresniuoju komisaru. Tai buvo pirmieji prisiekę Lietuvai ir jos žmonėms policijos pareigūnai, milicijos reorganizavimo į policiją iniciatoriai ir vykdytojai.

Pirmieji Lietuvos Respublikai prisiekę Vidaus reikalų ministerijos vadovai.

Iš kairės: A. Sadeckas, L. Vasiliauskas, J. Matonis, V. Zabarauskas, P. Liubertas, V. Bagužis, M. Misiukonis, A. Svetulevičius, V. Navickas, J. Juodis

 1991 m. kovo 19 – balandžio 19 d. vidaus reikalų ministerijos salėje, tarnauti Lietuvai ir jos žmonėms iškilmingai prisiekė grupė policijos vadovų: Kriminalinės policijos vyriausiosios valdybos Ekonominių nusikaltimų tyrimo biuro vyresnysis komisaras Viktoras Kolpakas, Organizuotų nusikaltimų tyrimo biuro vyresnysis komisaras Visvaldas Račkauskas, Kriminalistinių ekspertizių biuro vyresnysis komisaras Romualdas Matulionis, Kriminalistinių ekspertizių biuro kriminalinių tyrimų skyriaus komisaras Algimantas Petrauskas, Kriminalinių tyrimų biuro vyresnysis komisaras Eugenijus Mačiulaitis, Operatyvinės žvalgybos biuro vyresnysis komisaras Raimundas Rindokas, Operatyvinės žvalgybos biuro 1-ojo skyriaus komisaras Andrius Tekorius, Kriminalinių tyrimų biuro 1-ojo skyriaus komisaras Kęstutis Šimkus, Viešosios policijos valdybos konvojavimo ir specialių įstaigų skyriaus komisaras – inspektorius Algimantas Medelis, Viešosios policijos valdybos patrulinės tarnybos skyriaus komisaras Edmundas Kisielius, Policijos departamento štabo kadrų skyriaus komisaras Aleksandras Katinas, Transporto policijos valdybos kriminalinės policijos skyriaus komisaras Eugenijus Beinoravičius, viešosios policijos skyriaus komisaras – inspektorius Stanislovas Ivanovas, štabo vyresnysis inspektorius Laimutis Antanas Didžiokas, Policijos departamento savivaldybių policijos vyresnysis komisaras Česlovas Kazimieras Blažys.

Taip pat prisiekė ir eilė paskirtų miestų vyriausiųjų policijos komisariatų, miestų ir rajonų bei rajonų policijos komisariatų (toliau – VPK, PK) vadovų: Vilniaus miesto VPK vyriausiasis komisaras Vytautas Leipus, Klaipėdos miesto VPK vyriausiasis komisaras Vaclovas Narmontas, Vilniaus rajono PK vyresnysis komisaras Mečislovas Poplavskis, to paties rajono PK savivaldybių policijos komisaras Mečislovas Naruševičius, Biržų rajono PK komisaras Bronius Balčiūnas, Panevėžio rajono PK komisaras Ignas Raila, Zarasų rajono PK komisaras Antanas Steponavičius, Rokiškio rajono PK komisaras Aleksandras Leščiauskas, Ignalinos rajono PK komisaras Algirdas Šidlauskas, Plungės rajono PK komisaras Jonas Gasiūnas, Druskininkų miesto PK komisaras Vytas Kalėda, Šiaulių rajono PK komisaras Jonas Kavaliauskas, Šilutės rajono PK komisaras Antanas Leonardas Nevulis, Širvintų rajono PK komisaras Genadijus Leiteris, Kaišiadorių rajono PK komisaras Česlovas Sakalauskas, Greitojo reagavimo rinktinės „Aras“ komisaras Petras Valiukas, Telšių rajono PK komisaras Antanas Vylandas Adomėlis, Trakų rajono PK komisaras Zenonas Šavareika, Alytaus miesto ir rajono PK vyresnysis komisaras Vytautas Grigaravičius, Šiaulių miesto PK vyresnysis komisaras Romasis Vaitekūnas, Marijampolės miesto ir rajono PK vyresnysis komisaras Albinas Papečkys, Palangos miesto PK komisaras Mamertas Vainorius, Birštono miesto PK komisaras – inspektorius Vladas Raišys, Neringos miesto PK komisaras – inspektorius Vytautas Venckus, Kelmės rajono PK komisaras Genadijus Lukminas, Kėdainių rajono PK komisaras Rimas Juozas Ramanavičius, Kupiškio rajono PK komisaras Valentinas Giriūnas, Lazdijų rajono PK komisaras Juozas Narkevičius, Mažeikių rajono PK komisaras Česlovas Čyžas, Radviliškio rajono PK komisaraas Antanas Gaižauskas, Raseinių rajono PK komisaras Albinas Gailius, Joniškio rajono PK komisaras Stanislovas Poliakas, Jurbarko rajono PK komisaras Eugenijus Venskevičius, Pakruojo rajono PK komisaras Stanislovas Vėlavičius, Prienų rajono PK komisaras Kęstutis Zubrickas, Skuodo rajono PK komisaras Vladas Šimkus, Šakių rajono PK komisaras Vytautas Lukomavičius, Šalčininkų rajono PK komisaras Ivanas Jankauskas, Šilalės rajono PK komisaras Juozas Šimelionis, Švenčionių rajono PK komisaras Ivolis Spiridonovas, Utenos rajono PK komisaras Anatolijus Kovalenka, Varėnos rajono PK komisaras Antanas Bučinskas.

Po to vyko priesaikos priėmimas visose policijos įstaigose ir iki 1991 m. liepos 1 d., visi tarnavę pareigūnai buvo prisiekę tarnauti Lietuvos valstybei. Priesaikos aktas buvo nepaprastai svarbus atkurtai mūsų valstybei, nes dar egzistavusi Sovietų Sąjunga buvo itin priešiškai nusiteikusi Lietuvos savarankiškumo ir valstybingumo atžvilgiu, o Lietuvos policijos pareigūnai įrodė, kad jie yra vieni iš patikimiausių valstybingumo garantų.

Policijos departamento prie VRM informacija

Atgal Pareigūnų ir karių pensijos