Lietuvos policijos
veteranų asociacija

Turite klausimų? +370 5 271 7902
El. paštas lpva@policija.lt

Pareigūnų ir karių pensijos

Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimą ir mokėjimą reglamentuoja Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymas.
 
Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimas

Pagal galiojantį įstatymą skiriamos šios pareigūnų ir karių valstybinės pensijos:  

 1. už tarnybą; 
 2. netekto darbingumo;
 3. našlių ir našlaičių.

Teisę gauti pareigūnų ir karių valstybinę pensiją už tarnybą, pareigūnų ir karių valstybinę netekto darbingumo pensiją turi Lietuvos Respublikos piliečiai, įvardyti Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 1 straipsnyje, šio įstatymo nustatytomis sąlygomis.
Pareigūnų ir karių valstybinės pensijos skiriamos ir mokamos išėjusiems iš tarnybos pareigūnams ir kariams:

 1. ištarnavusiems vidaus reikalų, vidaus tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos sistemose, Specialiųjų tyrimų  tarnyboje, Kalėjimų departamente ar jam pavaldžiose įstaigose ir valstybės įmonėse, muitinės sistemoje, Vadovybės apsaugos tarnyboje 25 ir daugiau metų;
 2. ištarnavusiems prokuratūroje 20 ir daugiau metų ir sukakusiems Socialinio  draudimo  pensijų  įstatymo nustatytą senatvės pensijos amžių; 
 3. pripažintiems  nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidais) dėl  priežasčių, susijusių su tarnyba;
 4. atleistiems dėl sveikatos, kai yra žinybinės centrinės medicinos ekspertizės komisijos  išvada, arba pripažintiems nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidais) dėl priežasčių, nesusijusių su tarnyba, ir ištarnavusiems vidaus reikalų, vidaus tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros sistemose, Specialiųjų tyrimų tarnyboje, Kalėjimų departamente  ar jam pavaldžiose įstaigose ir valstybės įmonėse, muitinės sistemoje, Vadovybės apsaugos tarnyboje 5 ir daugiau metų;
 5. sukakusiems  įstatymų arba statutų nustatytą išleidimo į atsargą amžių (jei toks amžius nenustatytas,- senatvės pensijos amžių) ir ištarnavusiems vidaus reikalų, vidaus tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros sistemose, Specialiųjų tyrimų tarnyboje, Kalėjimų departamente ar jam pavaldžiose įstaigose ir valstybės įmonėse, muitinės sistemoje, Vadovybės apsaugos tarnyboje 5 ir daugiau metų.  

Pareigūnams ir kariams, dėl pačių kaltės pašalintiems iš vidaus reikalų, vidaus tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros sistemų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Kalėjimų departamento ar jam pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių, muitinės sistemos, Vadovybės apsaugos tarnybos, valstybinė pensija skiriama tik tada, kai jie yra ištarnavę 25 ar daugiau metų ir po atleidimo iš tarnybos dienos yra praėję 3 metai arba kai jie yra ištarnavę 25 ar daugiau metų ir yra sukakę įstatymų nustatytą išleidimo į atsargą amžių (jei toks amžius nenustatytas, – senatvės pensijos amžių).
 
Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų dydžiai

Pareigūnų ir karių valstybinė pensija už tarnybą skiriama pagal pareigūno ar kario nurodytų paeiliui ištarnautų 5 tarnybos metų palankiausių nuosekliai einančių dvylikos mėnesių, į šį laikotarpį neįskaitant pareigūno tarnybos laiko, kai Reglamento (ES) 2017/1939 nustatyta tvarka jis buvo paskirtas eiti Europos prokuroro pareigas Europos prokuratūroje, jam nustatyto darbo užmokesčio vidurkį. Pareigūnams ir kariams, pripažintiems nedarbingais ar iš dalies darbingais dėl priežasčių, susijusių su tarnyba, ir ištarnavusiems vidaus reikalų, vidaus tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros sistemose, Specialiųjų tyrimų tarnyboje, Kalėjimų departamente ar jam pavaldžiose įstaigose ir valstybės įmonėse, muitinės sistemoje mažiau negu dvylika mėnesių, pareigūnų ir karių valstybinės netekto darbingumo pensijos skiriamos pagal pareigūno ar kario ištarnautų mėnesių jam nustatyto darbo užmokesčio vidurkį. Kai į pareigūno ar kario nurodytą laikotarpį darbo užmokesčio vidurkiui apskaičiuoti (jeigu ištarnauta mažiau negu 12 mėnesių, – į šį laikotarpį) patenka ir laikotarpis, kuriuo jis institucijos, kurioje tarnavo, sprendimu dalyvavo Europos Sąjungos, tarptautinių organizacijų, užsienio valstybių, Lietuvos arba bendrai finansuojamuose paramos teikimo ir (arba) Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo projektuose, kuriuose buvo vykdoma su atitinkamos institucijos tikslu ir uždaviniais susijusi veikla, darbo užmokesčio vidurkis skaičiuojamas pagal šiuo laikotarpiu jam, kaip pareigūnui ar kariui, nustatytą darbo užmokestį. Jeigu į pareigūno ar kario nurodytą laikotarpį darbo užmokesčio vidurkiui apskaičiuoti patenka ir laikotarpis nuo 2019 m. sausio 1 d., šio laikotarpio darbo užmokestis mažinamas dalijant jį iš 1,289. Į darbo užmokestį įskaitoma pareiginė alga (tarnybinis atlyginimas), taip pat priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą, laipsnį (tarnybinį rangą), kvalifikacinę kategoriją (kvalifikacinį rangą), kai šie priedai mokami įstatymų nustatyta tvarka.

Pareigūnų ir karių valstybinės pensijos dydis indeksuojamas Valstybinių pensijų įstatymo nustatyta tvarka kiekvienais metais nuo sausio 1 dienos pagal praėjusiais metais apskaičiuotą indeksavimo koeficientą, kuris tvirtinamas atitinkamų metų Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu. 2022 m. balandį priimtas Papildomo socialinio draudimo pensijų ir valstybinių pensijų indeksavimo 2022 metams įstatymas, kuriuo nustatyta už birželio mėnesį ir vėliau mokamas pareigūnų ir karių valstybines pensijas papildomai indeksuoti. Patikslintame 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nustatyta, kad papildomas pareigūnų ir karių valstybinių pensijų indeksavimo koeficientas yra 1,05.
 
Socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio priedas skiriamas ir mokamas pareigūnų ir karių valstybinės pensijos už tarnybą gavėjui nuo teisės gauti šią pensiją atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 mėnesių iki visų dokumentų pensijai skirti gavimo atitinkamoje institucijoje dienos. 1 socialinio draudimo bazinės  pensijos priedas mokamas, iki asmuo įgis teisę gauti  socialinio draudimo pensiją, jeigu jis nėra draudžiamas pensijų socialiniu draudimu pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymą, išskyrus asmenis, nurodytus Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 6 straipsnyje, arba kitoje valstybėje negauna su darbo santykiais susijusių pajamų bei nėra savarankiškai dirbantis asmuo. Jeigu toks asmuo dirba ir jo gaunamos draudžiamosios pajamos yra mažesnės negu 1 MMA, jam mokama priedo dalis.

Už pirmus dvidešimtus tarnybos metus, įskaitytus į tarnybos laiką pensijai skirti, skiriama po 1 proc. aukščiau nurodyto darbo užmokesčio, už dvidešimt pirmus-dvidešimt penktus – po 1,5 proc., už dvidešimt šeštus ir kiekvienus paskesnius metus – po 1 proc.


Atleistiems dėl sveikatos pareigūnams ir kariams:

 • ištarnavusiems nuo 5 iki 10 metų, už kiekvienus tarnybos metus, įskaitytus į tarnybos laiką pensijai skirti, skiriama po 2 % darbo užmokesčio;
 • ištarnavusiems nuo 10 iki 20 metų – 20 proc. šio darbo užmokesčio;
 • ištarnavusiems daugiau kaip 20 metų – už dvidešimt pirmus-dvidešimt penktus – po 1,5 proc., už dvidešimt šeštus ir kiekvienus paskesnius metus – po 1 proc. darbo užmokesčio.

Pareigūnų ir karių valstybinė netekto darbingumo pensija skiriama pareigūnams ir kariams už kiekvienus tarnybos metus, įskaitytus į tarnybos laiką pensijai skirti:

 • po 1,2 proc. darbo  užmokesčio – asmenims, netekusiems 75-100 proc.  darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidams);
 • po 1 proc. darbo  užmokesčio – asmenims, netekusiems 60-70 proc. darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – II grupės invalidams);
 • 0,5 proc. darbo  užmokesčio – asmenims, netekusiems 45-55 proc. darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – III grupės invalidams).

 
Pareigūnų ir karių valstybinė našlių ir našlaičių pensija apskaičiuojama remiantis karių  ir  pareigūnų valstybinės netekto darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidumo) pensijos dydžiu, kuris nustatomas asmenims, netekusiems 75-100 proc. darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidams), atsižvelgiant, ar pareigūnas mirė dėl priežasčių, susijusių su tarnyba, ar dėl kitų priežasčių. Ši pensija skiriama ir mokama asmenims, turintiems teisę gauti pareigūnų ir karių valstybinę našlių ir našlaičių pensiją Valstybinių pensijų  įstatyme nustatytomis dalimis. 

Mirus pareigūnui ar kariui, gavusiam pareigūnų ir karių valstybinę pensiją už tarnybą arba netekto darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidumo) pensiją, pareigūnų ir karių valstybinė našlių ir našlaičių pensija skiriama ir mokama pagal mirusiojo gautos pensijos dydį Valstybinių pensijų  įstatyme nustatytomis dalimis. 

Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų mokėjimas 

Tarnaujantiems  pareigūnams  ir kariams valstybinės pensijos nemokamos, išskyrus našlių pensijas. 

Pareigūnų ir karių valstybines pensijas skiria ir moka Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos įgaliotos Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos. 

Atgal Klaipėdos filialo ataskaitinis susirinkimas