Lietuvos policijos
veteranų asociacija

Turite klausimų? +370 5 271 7902
El. paštas lpva@policija.lt

Lietuvos policijos veteranų asociacijos 2021 metų veiklos ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas

Lietuvos policijos veteranų asociacija (toliau – LPVA) 2022 m. gegužės 28 d. (šeštadienį) sukvietė savo narius į 2021 metų veiklos ataskaitinį-rinkiminį susirinkimą Vilniuje, Policijos departamento salėje.

LPVA pirmininko kvietimu atvyko Lietuvos policijos generalinis komisaras Renatas Požėla, vidaus reikalų viceministras Vitalij Dmitrijev, VšĮ Bendrystės ir socialinių inovacijų centro direktorė Lina Blažytė, LPVA 24 filialų atstovai ir kiti kviestieji svečiai.

Susirinkimo sekretoriatas, užregistravęs atvykusius narius, pranešė, kad susirinkimas įgavo savo galias, susirinko daugiau nei pusė narių, t. y. 64,15 proc. narių, kvorumas yra. Susirinkimo dalyvių aktyvumas išaugo net 10 procentų.

Susirinkimo pirmininku buvo išrinktas LPVA Valdybos pirmininko pavaduotojas Stanislovas Liutkevičius, sekretore – Elena Šalkauskienė.

LPVA Valdybos pirmininkas Vytautas Navickas paskelbė susirinkimo dalyviams, kad 2022 m. gegužės 11 d. LPVA Valdybos nutarimu LPVA Garbės narių vardai suteikti asociacijos nariams, tai vienam iš LPVA steigėjų, pirmajam asociacijos Valdybos pirmininkui Stasiui Bunokui ir buvusiam Policijos Generaliniam komisarui Vytautui Grigaravičiui. Jiems įteikti garbingi LPVA Garbės nario pažymėjimai.

Pagrindinį pranešimą apie LPVA veiklos apžvalgą pristatė LPVA Valdybos pirmininkas Vytautas Navickas. Pirmiausiai jis nuoširdžiai padėkojo VRM viceministrui Vitalij Dmitrijev ir  Lietuvos policijos generaliniam komisarui Renatui Požėlai už nuolatinį rūpestį ir paramą, pagalbą.

Savo pranešime Vytautas Navickas glaustai, dalykiškai ir labai aiškiai apžvelgė LPVA 2021 metų veiklos rezultatus, nuveiktus darbus, LPVA plėtrą, narių kaitą ir kitus aktualius klausimus.

Vytautas Navickas nurodė, kad per metus laiko nesulaukę nusavintų pensijų kompensavimo Anapilin išėjo 22 LPVA nariai, kurie susirinkimo metu buvo pagerbti tylos minute.

LPVA Valdybos pirmininkas pažymėjo, kad nuo pat pirmų Rusijos karo Ukrainoje dienų LPVA rėmė, remia ir rems Ukrainos siekį išsivaduoti nuo Rusijos imperializmo. Pirmininkas nurodė, kad Ukrainos palaikymui LPVA pervedė Ukrainai virš 5000 Eur, LPVA Kaišiadorių -Elektrėnų filialo pirmininkas Gintas Vilkelis, Panevėžio filialo narys Evgenij Vitoško asmeniškai dalyvauja pagalbos veikloje ir vyksta į Ukrainą su jai skirta parama.

Vytautas Navickas papasakojo apie LPVA, Policijos departamento, Kauno m. savivaldybės bendrus sprendimus dėl paminklo Policijos pareigūno profesijai pastatymo 2023 m. Kauno mieste. Taip pat pirmininkas priminė, kad LPVA 2020-2021 m. kreipėsi į Vilniaus m. savivaldybę, Vidaus reikalų ministeriją, Policijos departamentą, Nacionalinę žemės tarnybą su prašymu išskirti reprezentacinę miesto viešąją erdvę šiam žuvusiųjų tarnyboje policijos ir Vidaus reikalų ministerijos pareigūnų atminimo skverui bei paminkliniam monumentui įrengti. Prasminga, kad šios institucijos veikė sutartinai vieningai – siūlymams Vilniaus miesto savivaldybė pritarė. Vilniaus miesto savivaldybės Taryba 2022 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. 1-1301 suteikė skverui Žirmūnų g. 1E, Vilniuje, Angelų Sargų skvero pavadinimą. Liko organizaciniai skvero ir paminklo įkūrimo klausimai.

LPVA Valdybos pirmininkas dar kartą padėkojo Lietuvos policijos generaliniam komisarui Renatui Požėlai už Lietuvos policijos įstatymo 30 metų sukakčiai skirtos vizualizacijų ir projekcijų parodos „TVIRTAI PASIRYŽTA“ parengimą, kuri buvo atidaryta 2021 m. gegužės 20 d. Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje, ko pasėkoje, šiemet buvo įkurtas ir atidarytas ilgai lauktas ir sulauktas Lietuvos policijos muziejus Vilniaus VPK patalpose.

Savo pranešime Vytautas Navickas nurodė LPVA veikloje  iškilusias problemas bei pristatė LPVA priemonių planą 2022 metams.

LPVA Valdybos pirmininko pranešimui buvo pritarta. Už pranešimo patvirtinimą visi balsavo vienbalsiai.

Revizinės komisijos pirmininkas Stasys Bunokas susirinkimui pristatė LPVA 2021 metų finansinės veiklos ataskaitą, kuri taip pat buvo vienbalsiai patvirtinta.

Vidaus reikalų viceministras Vitalij Dmitrijev savo pasisakyme pagyrė LPVA veiklą, jos aktyvumą ir matomumą. Jis nurodė, kad Vidaus reikalų ministerija pagal galimybes ir toliau rems bei pagal kompetenciją stengsis padėti išspręsti LPVA iškilusias problemas.

Lietuvos policijos generalinis komisaras Renatas Požėla LPVA nariams papasakojo apie PD veiklą ir dalyvavimą remiant Ukrainą. Tęsdamas pasisakymą, Renatas Požėla pasidalijo patirtimi apie tai, kad pradėjo naudoti įvairias pareigūnų bendravimo formas, tokias kaip pėsčiųjų  ir dviratininkų žygiai, kas sulaukė didelio susidomėjimo ir palaikymo. Baigdamas palinkėjo visiems LPVA nariams stiprios sveikatos, ištvermės ir tolimesnės aktyvios veiklos, visų bendrystės.

VšĮ Bendrystės ir socialinių inovacijų centro direktorė Lina Blažytė pristatė bendradarbiavimo su LPVA rezultatus bei viešosios įstaigos įgyvendinamus bendrus ES projektus. Lina Blažytė nurodė, kad šiuo metu kartu su LPVA nariais aktyviai dirba su imigrantų projektu. Visiems susirinkusiems Lina Blažytė padėkojo už bendradarbiavimą ir palinkėjo visokeriopos sėkmės.

Vidaus reikalų ministrės ir Policijos generalinio komisaro padėkos buvo įteiktos nusipelniusiems LPVA veikloje veteranams. LPVA valdybos atminimo dovanos įteiktos aktyviems veteranams, svečiams.

Į naują LPVA Valdybą buvo išrinka 11 LPVA narių, iš kurių 5 Valdybą papildė naujai.

Valdybos posėdyje LPVA Valdybos pirmininku buvo išrinktas Vytautas Navickas, pirmininko pavaduotojais Vytautas Jonikas, Stanislovas Liutkevičius ir Vytautas Žemionis.

Revizinės komisijos pirmininku buvo išrinktas Stasys Bunokas, nariais – Vydmantas Mikučionis ir Viktoras Balionis.

Baigus ataskaitinio susirinkimo procedūras susirinkusiems koncertavo Vidaus reikalų ministerijos reprezentacinis pučiamųjų orkestras, kuriam vadovauja Meno vadovas ir dirigentas – Eimantas Anskaitis.

Po meninės dalies visi susirinkimo dalyviai buvo pakviesti pasivaišinti puodeliu kavos ir kibinais.

LPVA Susirinkimo dalyvių kalbos ir diskusijos netilo ilgai.

LPVA valdybos informacija

Atgal Lietuvos policijos veteranų asociacijos ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas