Lietuvos policijos veteranų asociacijos 2020 metų veiklos ataskaitinis susirinkimas Vilniuje

Lietuvos policijos veteranų asociacija (toliau – LPVA) atsižvelgdama į vis dar besitęsiančio karantino reikalavimus, 2021 m. birželio 12 d. (šeštadienį) sukvietė savo narius į 2020 metų veiklos ataskaitinį susirinkimą Vilniuje, Policijos departamento aktų salėje.

LPVA valdybos pirmininko Vytauto Navicko kvietimu atvyko Lietuvos policijos generalinis komisaras Renatas Požėla, Policijos vyriausiasis kapelionas Kun. Algirdas Toliatas, VRM Medicinos centro direktorius Marius Buitkus, VšĮ Bendrystės ir socialinių inovacijų centro direktorė Lina Blažytė, Šalčininkų rajono vidaus reikalų sistemos pensininkų sąjungos pirmininkė Regina Kokoškina ir kiti asmenys.

Susirinkimo darbotvarkėje buvo numatyti sekantys aptarimo klausimai:

  1. Lietuvos policijos veteranų asociacijos valdybos pirmininko Vytauto Navicko metinės veiklos ataskaita, jos vertinimas ir tvirtinimas.
  2. Lietuvos policijos veteranų asociacijos Revizinės komisijos pirmininko Stasio Bunoko metinės finansinės veiklos ataskaita, jos vertinimas ir tvirtinimas.
  3. Susirinkimo svečių, LPVA narių pasisakymai.
  4. 2021 metais sukurto dokumentinio filmo „Lietuvos Policijos atgimimas“ premjera.
  5. Pokalbiai prie puodelio kavos.

Susirinkimo pirmininku buvo išrinktas LPVA Valdybos pirmininko pavaduotojas, jis gi LPVA Vilniaus filialo vadovas Vytautas Jonikas, sekretore, – Elena Šalkauskienė.

Pagrindinį pranešimą apie LPVA veiklos apžvalgą pristatė LPVA valdybos pirmininkas Vytautas Navickas. Pirmiausia jis nuoširdžiai padėkojo Lietuvos policijos generaliniam komisarui Renatui Požėlai už nuolatinį rūpestį ir pagalbą policijos veteranų asociacijai.

Savo pranešime Vytautas Navickas glaustai, dalykiškai ir labai aiškiai apžvelgė LPVA 2020 metų veiklos rezultatus, nuveiktus darbus, LPVA narių kaitą ir kitus aktualius klausimus.

Priminė susirinkusiems apie 2020 metais išleistą LPVA 10 metų veiklos knygą „10 metų kartu“. Visų akivaizdoje jis dar kartą padėkojo LPVA nariui Vytautui Bracui už didžiausią indėlį rengiant šią knygą. Taip pat išreiškė padėką visiems valdybos nariams prisidėjusiems prie šio leidinio išleidimo.

Vytautas Navickas dar kartą padėkojo Lietuvos policijos generaliniam komisarui Renatui Požėlai už Lietuvos policijos įstatymo 30 metų sukakčiai skirtos vizualizacijų ir projekcijų parodos „TVIRTAI PASIRYŽTA“ parengimą, kuri buvo atidaryta 2021 gegužės 20 d. 10 val. Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje (Savičiaus g. 15) ir pakvietė visus apsilankyti.

Tada dar Jaunos Lietuvos valstybės nepriklausomybę bandė užgniaužti priešiškos jėgos, remiamos sovietinės kariuomenės, kurios įgulų Lietuvos teritorijoje buvo apstu. Pareigūnų ištvermė ir ryžtas padėjo valstybėje išlaikyti rimtį ir užtikrinti viešąją tvarką. Tuometinę miliciją reorganizuojant į policiją, vienas iš pirmųjų žingsnių buvo naujų teisės aktų parengimas, todėl, dar 1990 metų gegužės mėn. Policijos įstatymo projekto rengimui Vidaus reikalų ministerijoje pradėjo darbą tam tikslui suburta darbo grupė ir jau 1990 metų gruodžio 11 dieną Policijos įstatymas buvo priimtas.  Šią datą galima vadinti Lietuvos policijos atgimimo diena, būtent šio įstatymo ir daugelio žmonių pastangų dėka, šiandien turime modernią ir gyventojų pasitikėjimą užsitarnavusią policiją.

Savo pranešime Vytautas Navickas taip pat nurodė LPVA veikloje  iškilusias problemas bei pristatė LPVA priemonių planą 2021 metams.

LPVA Valdybos pirmininko pranešimas įvertintas teigiamai. Už pranešimo patvirtinimą visi balsavo vienbalsiai.

Revizinės komisijos pirmininkas Stasys Bunokas susirinkimui pristatė LPVA 2020 metų finansinės veiklos ataskaitą, kuri taip pat buvo patvirtinta.

Lietuvos policijos generalinis komisaras Renatas Požėla LPVA nariams papasakojo apie PD veiklą ir atsiveriančias galimybes veteranams grįžti į tarnybą. Jis taip pat paminėjo apie sunkiai peržengiamą slenkstį, pareigūnams paliekant tarnybą ir išeinant į pensiją ir apie tai, kad nevisi atlaiko šį gyvenimo padiktuotą sprendimą. Baigdamas jis palinkėjo visiems LPVA nariams stiprios sveikatos, ištvermės ir aktyvios veiklos.

Visiems susirinkusiems padėkojo už bendradarbiavimą ir palinkėjo visokeriopos sėkmės – VšĮ Bendrystės ir socialinių inovacijų centro direktorė Lina Blažytė.

LPVA narių sveikatos gerinimo galimybių klausimų pasisakė VRM Medicinos centro direktorius Marius Buitkus.

Šalčininkų rajono vidaus reikalų sistemos pensininkų sąjungos pirmininkė Regina Kokoškina taip pat padėkojo LPVA valdybai už nuolatinį informacijos teikimą ir rūpestį Šalčininkų veteranais.

Baigus ataskaitinio susirinkimo procedūras susirinkusiems buvo parodytas 2021 metais sukurtas dokumentinis filmas „Lietuvos Policijos atgimimas“.

LPVA valdybos informacija

 

Atgal Susitikimas Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamente prie KAM

Leave Your Comment