į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Naujienos
Valdybos pirminko K.Tubio įnterviu- Kaip suprantu, vienas iš svarbiausių asociacijos tikslų - buvusių pareigūnų pensijų atkūrimas ir kitos socialinės garantijos.

- Taip. Policijos pareigūnams kritikuoti valdžią nelabai išeina - gali būti apkaltinti politikavimu ir pan. O mūsų asociacija - nei statutinė, nei politinė, tad gali atkreipti dėmesį į valdžios pažadėtus atlikti, bet taip ir nepadarytus darbus, teikti siūlymus, ką reikėtų keisti, ir pan.

Dirbantiems buvusiems pareigūnams pensijos buvo sumažintos iš viso triskart ir iki šiol negrąžintos į buvusį lygį. Pavyzdžiui, vienu metu kai kurie iš buvusių aukštesnio rango pareigūnų tos pensijos gaudavo tik 18 procentų! Tai valstybė šiuo atveju tų žmonių atžvilgiu nelabai sąžininga - yra Konstitucinio Teismo sprendimas, išaiškinantis: tai, kad pensininkas dirba, negali būti priežastimi jam mažinti pensiją. Gyventojams, kurie sulaukę pensinio amžiaus dirbo, dėl sumažintos pensijos prarastos pajamos buvo kompensuotos. O pareigūnams? Esu įsitikinęs, kad taip pažeidžiamas žmonių lygiateisiškumo principas - kariai, statutiniai valstybės tarnautojai turi teisę į pensiją anksčiau nei kitų profesijų atstovai, nes jiems keliami griežti kvalifikacijos, fizinio pasirengimo ir sveikatos reikalavimai, kuriems atitikti ne vieną dešimtmetį - nelengva, kartais ir neįmanoma. Taigi minėtas lygiateisiškumo principas nebuvo įgyvendintas, nes sumažintos pareigūnų pensijos neatkurtos ir nėra numatyta, kada tai bus padaryta.
Kitas labai negeras dalykas: Vidaus reikalų ministerija priėmė sprendimą buvusiems pareigūnams neišduoti pažymų apie prarastas pajamas dėl pensijų mažinimo, kad jie negalėtų kreiptis į teismą. Pirmiausia, taip pažeidžiamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, įpareigojantis institucijas, tvarkančias asmens duomenis, asmenų prašymu tuos duomenis pateikti. Antra, tie žmonės praranda pagrindą kreiptis į teismą.

Nesitenkinsime tik keldami problemas, ieškosime būdų jas spręsti. Ginsime asociacijos narių teises nuosekliai, argumentuotai, kvalifikuotai ir teisiškai pagrįstai.

Birželio 5 d. LPVA valdyba susitiko su policijos generaliniu komisaru. Esame numatę vizitus į Vidaus reikalų bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijas, atitinkamus Seimo komitetus, Vyriausybę.

- Kaip ketinate kelti policijos pareigūno profesijos prestižą?

- Esu įsitikinęs, kad pirminės grandies policijos pareigūno alga turėtų būti nuo 2000 litų „į rankas". Toliau sulig kiekvienu karjeros laipteliu atlyginimas turėtų didėti. Žinoma, itin svarbu motyvavimo sistema, kad tas pareigūnas būtų suinteresuotas tobulėti ir tais laipteliais kilti.

Žinoma, čia yra visas kompleksas problemų, kurias būtina spręsti, o prasideda viskas nuo būsimų pareigūnų atrankos. Šiuo metu yra taip, kad iš dvidešimties pretenduojančiųjų tapti pareigūnais pusė atkrinta dėl griežtų sveikatos reikalavimų. Tad pirmiausia turėtume pasiekti, kad norinčiųjų tapti policijos pareigūnais būtų ne dvidešimt, o, tarkim, šimtas; iš tokio kiekio atkritus tiems, kurių sveikata tarnybai policijoje netinkama, galbūt liktų 20 kandidatų. Bet jie būtų visai kitos kokybės, nei pirmuoju atveju, kai iš dvidešimties lieka dešimt.

Dabar padėtis tokia, kad labai didelė dalis policijos pareigūnų sulaukę amžiaus, kad bet kada turi teisę išeiti į pensiją. Teko girdėti, tokia teise neseniai pasinaudojo nemažai Panevėžio patrulių.

Nieko nepadarysi, kiekvienas žmogus skaičiuoja, ar jam apsimoka dirbti, ir priima sprendimą pats. O pareigūnų balansą padėtų išlaikyti sutvarkyta motyvacinė sistema.

Dar vienas iš mūsų tikslų - padėti įsidarbinti, rasti vietą gyvenime baigusiems tarnybą pareigūnams.

Antai Prancūzijoje yra tokia profesija - ugniagesiai aukštalipiai. Jie dirba itin aukštuose pastatuose, gamyklų šachtose. Nereikia aiškinti, kad šiam darbui reikalingi gana jauni, stiprūs, ištvermingi, pasirengę žmonės. Ir savaime suprantama, kad tokio darbo nedirbsi ilgiau nei 15 - 20 metų - čia stipriausias penkiasdešimtmetis vargu ar prilygtų trisdešimtmečiui. Tad Prancūzijoje tie aukštalipiai, padirbėję 15 metų, gauna pusmetį persikvalifikuoti - įgyti naujų įgūdžių, kvalifikaciją, darbo vietą, o valstybė tą pusmetį jiems moka atlyginimą.

Prieš kelerius metus ir mūsų Vidaus reikalų ministerijoje buvo sudaryta darbo grupė, turėjusi parengti siūlymus, kaip socializuoti baigusius tarnybą pareigūnus - padėti jiems įgyti naujų įgūdžių, naują kvalifikaciją, galbūt net naują profesiją.

Deja, minėtos grupės parengtų siūlymų taip ir nepamatėme, tad ketiname patys jų imtis - kad mūsų žmonės, baigę tarnybą policijoje, sėkmingai adaptuotųsi socialiniame gyvenime.

Nemažai mums svarbių dalykų galima viešinti pasitelkiant žiniasklaidą. Antai „Žinių radijas" skelbia konkursą visuomeninėms organizacijoms - laimėtojas gauna teisę rengti laidas kone visą vasarą. Šiemet, kadangi esame gan jauna organizacija, jei ir sudalyvautume konkurse, vargu ar pavyktų laidoms pasirengti kokybiškai, bet kitą panašią progą tikrai išnaudosime.

Kaip minėjau, mūsų tikslas - ne konfrontuoti ar kovoti su valdžia, bet tolerantiškais, teisiškais būdais, kalbantis atvirai, tiesiai šviesiai, siekti - kad ir kokia politinė jėga ateitų į valdžią, - kad Vyriausybė gerbtų Lietuvos policiją, dirbančius ir buvusius pareigūnus.

- Kas nuveikta?

- Susirinkę visi nariai aptarėme, kaip pertvarkyti asociaciją - ir policijos veteranai, ir kariai yra valstybinės pensijos gavėjai, bet mūsų interesai kiek skirtingi.

Išrinkta LPVA valdyba. Joje - ilgamečiai pareigūnai: buvęs policijos generalinis komisaras Vytautas Grigaravičius; jauniausias valdybos narys Nikita Maliutinas dirbęs kriminalinėje paieškoje; buvęs PD Štabo pareigūnas Vytautas Žemionis; viešojoje policijoje tarnavęs Stasys Bunokas (jis nemažai nuveikė būdamas asociacijos pirmininku); buvęs generalinio komisaro pavaduotojas Vytautas Navickas; buvęs Kauno kelių policijos vadas Bronius Olekas; Romualdas Variakojis ir PD Kriminalinės policijos valdybos Veiklos organizavimo skyriaus vyriausioji tyrėja Irina Dubinienė.

Be valdybos, darbą pradėjo ir keli komitetai: Socialinių garantijų ir teisės (džiaugiuosi, kad jam sutiko vadovauti didelę patirtį sukaupęs ilgametis vidaus reikalų sistemos pareigūnas, buvęs Tardymo departamento prie LR VRM vadovas, policijos generalinio komisaro pavaduotojas Stanislovas Liutkevičius; jis nėra valdybos narys, bet pagal asociacijos nuostatus komitetui vadovauti gali bet kuris iš narių), Plėtros (vystymo) komitetui ėmėsi vadovauti V. Grigaravičius, Tradicijų - N. Maliutinas. LPVA jau dalyvauja keliuose projektuose, tad vadovauti Projektų komitetui ėmėsi S. Bunokas; pagal nuostatus, man nesant jis eina valdybos pirmininko pareigas, yra iždininkas. Komunikacija rūpinsis V. Žemionis.

Džiaugiuosi, kad valdyboje vyko itin aktyvios diskusijos dėl komitetų darbo. Per kelias savaites jų pirmininkai išgrynins kiekvieno iš šių padalinių funkcijas, jos bus paskelbtos mūsų skiltyje PD svetainėje, ir pradėsime darbą.

Aktyviai dalyvauti asociacijos veikloje sutiko ir kitas buvęs policijos generalinio komisaro pavaduotojas Romualdas Algirdas Senovaitis.

Jau turime Lietuvos heraldikos komisijos patvirtintą asociacijos ženklą, esame parengę vėliavos projektą.

Kalbant apie Lietuvos policijos tradicijų puoselėjimą, reikėtų paminėti tai, kad rūpinamės, jog mūsų asociacijos nariai buvę pareigūnai galėtų per oficialius renginius vilkėti policijos uniformą. Šiuo metu žmonių, turinčių tokią teisę, yra vos keli, ir manau, kad bent valdybos nariams tokia teisė reikalinga. Apie tai jau kalbėjome su generaliniu komisaru. Žinoma, daugelis mūsų narių naujos uniformos neturi, bet būtų labai gražu, jei buvę pareigūnai per šventes pasipuoštų tokia uniforma, kokia galiojo jiems išeinant į pensiją: seno pavyzdžio, su antsiuvais ant rankovių.

- Ketinate steigti LPVA padalinius ir apskrityse?

- Šiuo metų mūsų organizacijoje - apie 100 narių. Norint tinkamai atstovauti veteranams, ginti jų interesus, nepakanka vieno centrinio padalinio, tad esame numatę plėstis į apskritis, plėtros klausimais rūpinsis V. Grigaravičius. Manau, po kiek laiko mūsų filialų atsiras daugelyje miestų bei rajonų, bet tai nebus savarankiški juridiniai asmenys.

Esame numatę bendrai veiklai jungtis su kitomis panašių tikslų turinčiomis organizacijomis - pareigūnus vienijančiomis profesinėmis sąjungomis, Tarptautine policijos asociacija ir pan. Tikrai neketiname su tomis organizacijomis konkuruoti, bei jei mūsų tikslai sutampa - kartu jų siekti lengviau.

Tad kviečiu įsitraukti į asociacijos veiklą visus aktyvius buvusius ir tebedirbančius kolegas, turinčius idėjų ir noro dirbti bendram labui. Mūsų nariu gali būti kiekvienas buvęs ar dirbantis pareigūnas, turintis teisę į pensiją.

Pabrėžti: veteranų asociacija - ne politinė, ne statutinė visuomeniniais pagrindais veikianti organizacija; mus, lygiateisius jos narius, vienija bendra praeitis ir atsidavimas policijos pareigūno profesijai. Į asociaciją susibūrėme geranoriškumo, vienybės, tolerancijos pagrindais, ir tikimės bendromis jėgomis šį tą nuveikti.