į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Naujienos
Lietuvos policijos veteranų asociacijos kreipimasis į valdžios institucijas

Gerbiamieji,

 

Šį kreipimąsi paskatino paskutinių dienų Vidaus reikalų ministerijos žingsnis neišmokėti buvusiems vidaus reikalų sistemos pareigūnams paskirtos pensijos dalies. Daliai buvusių pareigūnų buvo pervesta vos po 300 litų, kai kurie negavo nieko.

Esami ir buvę pareigūnai gerai prisimena tuomečio Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos (AT) pirmininko Vytauto Landsbergio 1990 m. kovo 21 d. kreipimąsi į Lietuvos vidaus reikalų įstaigų darbuotojus, tuomet pareigūnai buvo kviečiami tarnauti Lietuvai, jos žmonėms ir įstatymams. 

Oficialiame kreipimesi buvo teigiama: „Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba užtikrina, kad bus išsaugotos socialinės vidaus reikalų darbuotojų garantijos: pensijos, mokamos nežiūrint į tai, kurioje valstybėje tarnauta, išliks užsitarnautas laipsnis, vidutinis pareigūno atlyginimas viršys uždarbio vidurkį Respublikoje. Vyriausybė sieks, kad Lietuvos valstybinius ženklus nešiojantis žmogus būtų gerbiamas, kad jam būtų teikiama visuomenės parama.“

Klausiame, o kaip yra šiandien? Didžioji dalis valdininkų, taip pat ir teisėjai susigrąžina buvusius atlyginimus, o buvę policijos pareigūnai neatgauna krizės laikotarpiu sumažintų pensijų, nenustatyta pensijų grąžinimo tvarka, tik per teismus Vidaus reikalų ministerija išmoka neišmokėtų pensijų dalį, o tai, kad švenčių išvakarėse nemokama visiškai arba išmokama tik po kelis šimtus litų paskirtos pensijos, peržengia visas įmanomas ribas.

Tokia padėtis neleidžia tylėti. Lietuvos policijos veteranų asociacija visais įmanomais būdais siekia atkurti socialinį teisingumą, kreipiasi į įvairias valstybės institucijas dėl pensijų grąžinimo, tačiau visur susiduriama su neaiškia tyla, nenoru matyti šią socialinę grupę, nenorą juos įtraukti į asmenų, kuriems būtų grąžinta neišmokėtos pensijos dalis, sąrašą.

Kreipėmės ir į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą dėl galimos diskriminacijos sumažinant socialines išmokas ir dėl atsisakymo nustatyti kompensavimo tvarką ir terminus.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba pateikė išvadas, jog valstybė privalo užtikrinti asmenų teisėtų lūkesčių apsaugą, teisinį tikrumą ir teisinį saugumą. Asmenys, kuriems Konstitucijos ar įstatymo nustatyta pensija buvo paskirta ir mokama, pagal Konstitucijos 23 straipsnį turi teisę reikalauti, kad jiems tokio dydžio išmokos, kurios buvo paskirtos ir mokamos, būtų mokamos ir toliau. Valstybei dėl ekonominės krizės sumažinus išmokamų pensijų dydžius, asmenys patiria nuostolius, dėl to privalu nustatyti susidariusių praradimų kompensavimo mechanizmą.

Remiantis Konstitucinio Teismo 2003, 2007 ir 2010 metų nutarimais, valstybinė pensija yra viena iš valstybės nustatytų socialinių išmokų, kuri savo prigimtimi ir pobūdžiu skiriasi nuo kitų socialinių išmokų. Skirtingai nei valstybinio socialinio draudimo pensijos, valstybinė pensija yra mokama iš valstybės biudžeto ir siejama ne su asmens sumokėtomis socialinio draudimo įmokomis, bet su atitinkamu asmens statusu.

Remiantis Konstitucinio Teismo 2012 m. vasario 6 d. nutarimu „<...> įstatymų leidėjas turi pareigą numatyti susidariusių praradimų kompensavimo asmenims, kuriems valstybinė pensija buvo paskirta ir mokama, mechanizmą, pagal kurį valstybė įsipareigotų tokiems asmenims, nebelikus minėtos situacijos, per protingą laikotarpį teisingai kompensuoti jų praradimus, atsiradusius dėl valstybinės pensijos sumažinimo dideliu mastu; praradimai, atsiradę dėl valstybinių pensijų mažinimo, gali būti kompensuoti mažesniu mastu nei praradimai, atsiradę dėl senatvės ar invalidumo pensijų mažinimo <...>“.

 

Atsižvelgdami į susidariusią padėtį, reikalaujame, kad:

1. Nedelsiant būtų išmokėta visa neišmokėta dalis paskirtos pensijos kiekvienam buvusiam pareigūnui.

2. Vidaus reikalų ministras D. A. Barakauskas prisiimtų visą atsakomybę dėl neišmokėtų pensijų, nesugebėjimo užtikrinti normalaus pensijų mokėjimo nustatyta apimtimi ir nustatytu laiku.

3. Lietuvos Respublikos Seimas kuo skubiau inicijuotų teisės aktų pakeitimus, kad buvusių pareigūnų socialinė grupė būtų įtraukta į įstatymus, kuriais numatomas pensijų kompensavimas.

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybė numatytų lėšas ir nuo 2014 m. sausio 1 d. pradėtų mokėti visą paskirtą pareigūno pensiją.

 

 

Lietuvos policijos veteranų asociacija

2013-12-23