į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Naujienos
Dėl pensijų vidaus reikalų sistemos pensininkams mokėjimo

Mieli kolegos,

esant galimybei, prašome informuoti savo kolegas, buvusius vidaus reikalų sistemos darbuotojus, kad dėl asignavimų trūkumo pensijos už š.m. lapkritį vidaus reikalų sistemos pensininkams bus išmokamos tokia tvarka:

- Pensininkams, gaunantiems našlių ir našlaičių, invalidumo pensijas, taip pat gaunantiems už tarnybą mažesnę negu 800 Lt pensiją ir neturintiems kitų pajamų  – bus mokama visa jiems priklausanti pensija;

 Pensininkams, gaunantiems už tarnybą didesnę negu 800 Lt pensiją, bet neturintiems kitų pajamų  - bus mokamas 800 Lt avansas, likusią pensijos dalį išmokant iki 2014 m. sausio 15 d.;

- Pensininkams, turintiems kitų pajamų (dirbantiems, gaunantiems Sodros pensijas) – bus mokamas 300 Lt avansas, likusią pensijos dalį išmokant iki 2014 m. sausio 15 d.

 

Vidaus reikalų ministerijos informacijos informacija

 
 
Susitikimas su Alytaus apskrities policijos veteranais

2013-12-13

 

Šių metų gruodžio 13 d. Lietuvos policijos veteranų asociacijos (LPVA) pirmininkas Kęstutis Tubis, kartu su valdybos nariais Vytautu Grigaravičiumi, Stasiu Bunoku ir Socialinių reikalų ir teisės komiteto pirmininku Stanislovu Liutkevičiumi lankėsi Alytaus apsrities vyriausiajame policijos komisariate.

plačiau
 
Susitikimas su Kirgizijos Respublikos delegacija

2013-12-12

 

Š.m. gruodžio 10-14 dienomis Lietuvoje lankosi Kirgizijos Respublikos delegacija, kuri atvyko pagal  Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) centro Biškeke prašymą organizuoti Kirgizijos valstybės tarnautojų vizitą Lietuvoje.

 

plačiau
 
Ministro viltis - Vyriausybės rezervo fondas

2013-12-10


Vy­riau­sy­bė ke­ti­na mes­ti gel­bė­ji­mo ra­tą Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai (VRM), pri­sti­gu­siai mi­li­jo­nų vyk­dy­ti teis­mų įpa­rei­go­ji­mus iš­mo­kė­ti par­ei­gū­nams ne­tei­sė­tai su­ma­žin­tų pen­si­jų kom­pen­sa­ci­jas.

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras “tvar­kie­tis” Dai­lis Al­fon­sas Ba­ra­kaus­kas skam­bi­na pa­vo­jaus var­pais. Steng­da­ma­sis iš­veng­ti ga­li­mų pro­tes­tų, jis krei­pė­si į prem­je­rą Al­gir­dą But­ke­vi­čių ir fi­nan­sų mi­nis­trą Ri­man­tą Ša­džių su pra­šy­mu sku­biai ras­ti lė­šų par­ei­gū­nų pen­si­joms mo­kė­ti. Kad bū­tų vyk­do­mi teis­mų spren­di­mai, VRM va­do­vo duo­me­ni­mis, už lap­kri­tį pen­si­joms ir jų ne­prie­mo­koms trūks­ta 10,2 mln. li­tų.

plačiau
 
Tęsiasi LPVA plėtra

2013-12-04

 

Lietuvos policijos veteranų asociacijos (LPVA) valdybos narys Vytautas Navickas, kartu su asociacijos Socialinių reikalų ir teises komiteto pirmininku Stanislovu Liutkevičiumi lankėsi Kaisiadorių raj. policijos komisariate, kur susitiko su policijos atsargos pareigunais. 

plačiau
 
<<  ankstesnis  10  20  30  40  50  60  69   70   71   72   73   74   75   sekantis  >>